Reglement “Vita+ receptenboekjes” wedstrijd

Artikel 1 – Doel van het reglement

Dit reglement bepaalt alle modaliteiten voor de Vita+ wedstrijd (hierna «de Wedstrijd» genoemd). De Wedstrijd wordt door de naamloze vennootschap Puratos (hierna «de Organisator» genoemd) georganiseerd, met maatschappelijke zetel te 1702 Dilbeek, Industrialaan 25, KBO nr. 0438.632.416 en maakt de totale overeenkomst tussen de partijen uit.  

Artikel 2 – Wedstrijdprijs

De prijzen zijn de volgende:

·       Eén (1) cadeaubon voor een gastronomisch verblijf van 2 nachten voor 2 personen in “L’Eau Vive”, restaurant met 2 MICHELIN sterren, in Profondeville, in de provincie Namen, ter waarde van 1110 euro (incl. BTW)

·       Twee (2) KitchenAid 4,8 L Artisan Mixer-Keukenrobots 5KSM125, ter waarde van 649 euro (incl. BTW)

·       Drie (3) KitchenAid Artisan Broodroosters met 2 sleuven 5KMT2204, ter waarde van 299 euro (incl. BTW)

·       Veertig (40) tote bags gevuld met heerlijke producten, ter waarde van ongeveer 40 euro (incl. BTW)

De winnaars zullen, één van de voorgaande prijzen kunnen winnen, hetzij:

·       Eén (1) cadeaubon voor een gastronomisch verblijf van 2 nachten voor 2 personen in “L’Eau Vive”, restaurant met 2 MICHELIN sterren, in Profondeville, in de provincie Namen, ter waarde van 1110 euro (incl. BTW); of

·       Eén (1) KitchenAid 4,8 L Artisan Mixer-Keukenrobot 5KSM125, ter waarde van 649 euro (incl. BTW); of

·       Eén (1) KitchenAid Artisan Broodrooster met 2 sleuven 5KMT2204, ter waarde van 299 euro (incl. BTW); of

·       Eén (1) tote bag gevuld met heerlijke producten, ter waarde van ongeveer 40 euro (incl. BTW)

Artikel 3 – Deelname aan de wedstrijd

Elke natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in Koninkrijk België & Groothertogdom Luxemburg, minstens 18 jaar oud is en zijn of haar aankopen doet in één van de deelnemende bakkerijen kan aan de Wedstrijd deelnemen (hierna: de “Deelnemer”).

De eigenaars en het personeel van de deelnemende bakkerijen en alle personen die deel uitmaken van de organisatie van de Wedstrijd, zijn uitgesloten van elke deelname.

Indien een minderjarige zou deelgenomen hebben aan de Wedstrijd, ondanks het feit dat dit verboden is, en indien deze een prijs zou gewonnen hebben, dan kan deze prijs hem niet toegekend worden. Deze zal, indien voorafgaand akkoord van de Organisator, overgedragen worden aan de ouders of één van de legale voogden. Het in ontvangst nemen van de prijs, in het laatste geval, is geldig bij bevestiging van de deelname van de minderjarige aan de Wedstrijd en bij aanvaarding van het huidige reglement, waarvan ze deel zullen uitmaken met hun eigen naam, in plaats van de minderjarige. Indien zij dit niet aanvaarden, zal de prijs aan een andere deelnemer uitgereikt worden.

Artikel 4 – Algemene opbouw van de Wedstrijd

De Wedstrijd beantwoordt aan het huidige reglement.

Bij aankoop van Vita+ Volkoren brood of Vita+ Havermout brood of Vita+ Gekiemde Granen brood bij een deelnemende bakkerij, zal de Deelnemer één (1) Vita+ receptenboekje met een unieke code krijgen.

Met de unieke code, kan de Deelnemer één (1) van de prijzen winnen, mits de volgende acties te ondernemen:

·       Een account aanmaken op www.vita-plus.be of inloggen op zijn of haar bestaande account op www.vita-plus.be.

·       Registratie van de unieke code op de website www.vita-plus.be. Elke unieke code is bestemd voor éénmalig gebruik, dit wil zeggen dat er slechts één keer kan deelgenomen worden met deze code. Elke deelnemer moet dus bij elke nieuwe deelname een nieuwe unieke Vita+ code invoeren.

·       Beantwoorden van de wedstrijdvragen.

Een wedstrijddeelname wordt als volledig beschouwd indien de code, de wedstrijdvragen en de persoonsgegevens ingevuld zijn en dat de gegevens correct, leesbaar en duidelijk zijn. In geval van twijfel beslist de Organisator autonoom en naar eigen inzicht of een formulier als volledig wordt aanvaard.

Artikel 5 – Duur van de Wedstrijd

De deelname aan de Wedstrijd is open vanaf 01/09/2020 tot en met 31/10/2020, of tot de voorraad van de receptenboekjes uitgeput is.

Artikel 6 – Verloop van de Wedstrijd

Artikel 6.1 – Opbouw van de Wedstrijd

Bij aankoop van Vita+ Volkoren brood of Vita+ Havermout brood of Vita+ Gekiemde Granen brood bij een deelnemende bakkerij, zal de Deelnemer één (1) Vita+ receptenboekje met een unieke code krijgen.

Deelname aan de Wedstrijd kan uitsluitend online gebeuren, via de website www.vita-plus.be.

De Deelnemer kan pas toegang tot het online deelnameformulier krijgen, na het aanmaken van een account op www.vita-plus.be of na het inloggen op zijn of haar bestaande account op www.vita-plus.be én door het invullen van de unieke code op de website www.vita-plus.be.

Vervolgens moet de Deelnemer correct antwoorden op de wedstrijdvragen of deze zo dicht mogelijk benaderen.

Voor een geldige deelname, moet de Deelnemer overigens op correcte en volledige wijze zijn of haar naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres invullen. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct beheren van zijn of haar persoonlijke gegevens. De Deelnemer moet eveneens aanduiden dat hij of zij het huidige reglement aanvaardt. Dit is tevens vrij te consulteren online op de website www.vita-plus.be.

Een Deelnemer mag meerdere keren deelnemen aan de Wedstrijd indien de Deelnemer over meerdere unieke codes beschikt, maar een unieke code kan slechts één (1) keer gebruikt worden. Een Deelnemer kan bovendien maximaal één (1) prijs winnen.

Artikel 6.2 – De communicaties betreffende de Wedstrijd gebeuren uitsluitend via elektronische weg

De deelname aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend online. Het is van essentieel belang dat het geregistreerde e-mailadres actief is, namelijk dat het effectief gebruikt wordt door de Deelnemer, zodat de Organisator contact met hem of haar kan opnemen.

De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien deze communicatie niet zou aankomen in de mailbox van de Deelnemer, doordat het e-mailadres niet meer actief is, doordat de boodschappen van de Organisator beschouwd worden als ongewenst, door elke andere technische reden zonder toedoen van de Organisator, betreffende de mailbox van de Deelnemer en/of zijn of haar internetverbinding.

Artikel 6.3 – Aanduiding van de winnaar

Er is een totaal van zesenveertig (46) winnaars. De winnaars worden na het einde van de actie geselecteerd.

·       De winnaars zijn diegenen die via de unieke code de wedstrijdvragen correct hebben beantwoord of het dichts benaderd hebben. In geval van een ex aequo is de Deelnemer die de vragen het eerst correct beantwoordde of de correcte antwoorden het dichts benaderde de winnaar.

·       De Deelnemer die via de unieke code de wedstrijdvragen als eerste correct heeft beantwoord of het dichtst benaderde, wint de hierboven eerst vermelde prijs. De Deelnemer die via de unieke code de wedstrijdvragen als tweede correct heeft beantwoord of het tweede dichtst benaderde, wint de hierboven tweede vermelde prijs, en zo telkens verder voor de volgende Deelnemers die winnen.

·       Een Deelnemer kan meerdere keren deelnemen, maar kan maximaal één (1) prijs winnen. Voor de bepaling van de prijs zal deze Deelnemer zijn volledig correcte antwoorden, dan wel de antwoorden die het dichtst de juiste antwoorden benaderde in rekening worden genomen.

·       Na het einde van de actie worden de winnaars op de hoogte gebracht via een e-mail. De winnaars worden eveneens bekendgemaakt op de Facebookpagina van Vita+ en op de Vita+ website (www.vita-plus.be).  

·       De winnaars krijgen zijn of haar prijs per post toegezonden. De Organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van de prijs tijdens verzending.

Artikel 7 – Toekenning van de prijzen

De winnaars worden via e-mail ingelicht. Deze e-mail zal uitsluitend verstuurd worden naar het geregistreerde e-mailadres dat gelinkt is aan zijn of haar Vita+ account.

Deze e-mail zal de winnaar informeren over de modaliteiten voor het in ontvangst nemen van de prijs.

Alle prijzen worden aan de winnaars per post verstuurd naar het door hem of haar aangegeven adres (zoals geregistreerde op zijn of haar Vita+ account of later meegedeeld aan de Organisator). Iedere Deelnemer is verantwoordelijk voor de correct verschaffen van zijn of haar gegevens.

Indien de Organisator binnen de week na berichtgeving aan een winnaar geen bevestiging krijgt dat haar boodschap goed ontvangen is, met melding van het adres waar naar de prijs toegestuurd mag worden, zal de Organisator de winnaar in de opvolgende week nog één maal proberen te bereiken. Als de Organisator twee weken na de herinnering nog steeds geen bericht van de winnaar heeft ontvangen, zal er een nieuwe winnaar gekozen worden.

De Organisator zal geen communicatie versturen naar de verliezers.

Artikel 8 – Persoonlijke gegevens

Puratos behandelt de persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld door de deelnemers naar aanleiding van hun deelname aan de Wedstrijd. Deze laatste zal de enige verantwoordelijke zijn.

Conform de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevenswet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy en de bepalingen van de wet van 11 maart 2003 met betrekking tot bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, zullen de Deelnemers op de hoogte gebracht worden dat hun persoonlijke gegevens opgeslagen en bewaard worden in de vooropgestelde databank van de beheerder.

Elke Deelnemer kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag geadresseerd aan Puratos Belux, Industrialaan 25, Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden, of via email aan info@vita-plus.be inzage krijgen in de persoonsgegevens, en in voorkomend geval, de verbetering en/of verwijdering van onjuiste, onvolledige en/of niet relevante gegevens bekomen.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om in rechtstreeks contact te treden met de Deelnemers, om zo een goed verloop van de Wedstrijd te garanderen en hun de prijs op een efficiënte manier toe te kennen binnen de afgesproken termijn. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om statistische studies uit te voeren.

Indien de Deelnemer expliciet aangeduid heeft, via het inschrijvingsformulier, dat zijn of haar gegevens gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden, zoals het ontvangen van e-mails met relevante informatie over de producten en diensten van de Organisator, mag deze laatste de gegevens van de deelnemer gebruiken voor deze objectieven. De Deelnemer heeft echter het recht, om op elk ogenblik, deze toestemming in te trekken. Dit kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag, geadresseerd aan Puratos Belux, Industrialaan 25, Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden, of via email aan info@vita-plus.be.  

De Deelnemer aan de Wedstrijd geeft overigens uitdrukkelijk het recht aan de Organisator om zijn naam te gebruiken voor promotionele doeleinden en, als het geval zich voordoet, eveneens voor genomen foto’s tijdens de prijsuitreiking, zonder dat hun hiervoor een recht tot betaling wordt toegekend, één of ander recht of voordeel afgezien van de toegekende prijs.

Artikel 9 – Verantwoordelijkheid

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een adreswijziging van de Deelnemer na inschrijving op de Vita+ website (account) van de Wedstrijd. De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de foutieve inbreng van de verschafte gegevens van de Deelnemers, zijnde een foutief of ongekend adres, e-mailadres of telefoonnummer.

De Organisator, zijn personeel of derden op wie beroep gedaan wordt door de Organisator in het kader van de Wedstrijd, kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade die verband houdt met de deelname aan de Wedstrijd, rechtstreeks of onrechtstreeks, lichamelijk of niet, veroorzaakt aan personen, deelnemers of aan hun uitrusting (hardware en software), aan de winnaars, meer bepaald naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd of tijdens de prijsuitreiking. Deze ontheffing van verantwoordelijkheid geldt eveneens voor technische storingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de Wedstrijd tijdelijk, onmogelijk of zeer moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken. De Organisator kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eigen risico’s met betrekking tot het gebruik van internet of e-mail, en meer bepaald, hij zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor schade opgelopen door elektronische apparatuur van de Deelnemers tijdens de deelname aan de huidige Wedstrijd.

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsfouten van de prijzen. In geval van blijvende schade van de leverancier, bijvoorbeeld in geval van faillissement, kan van de Organisator niet verwacht worden zelf de levering op zich te nemen, noch een schadevergoeding te voorzien aan de winnaar.

Aangezien de manier van communiceren uitsluitend op elektronische wijze gebeurt, is het aan de Deelnemers om het nodige te doen wat betreft de instellingen van hun mailbox zodat de berichten van de Organisator niet geweigerd worden en om regelmatig, als het geval zich voordoet, de map “ongewenste e-mail” (“spam” of elke andere gelijkaardige benaming) na te kijken. Sommige programma’s klasseren ongekende e-mails automatisch in deze map. De Organisator kan ook in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien, na het versturen van de e-mail, door een onafhankelijke reden zonder toedoen van de Organisator deze zijn bestemming niet kan bereiken.

Artikel 10 – Algemeen
Artikel 10.1 – Aanvaarding van het huidige reglement

De deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement en geen enkele betwisting dienaangaande zal in beschouwing worden genomen, alsook elke beslissing genomen door de Organisator

Artikel 10.2 - Wijzigingen

De Organisator heeft het recht om deze Wedstrijd op te schorten, te annuleren of te wijzigen zonder dat de Deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op schadevergoedingen en interesten, dit zonder aankondiging in geval van overmacht of elke andere uitzondering buiten zijn wil, met name en niet limitatief in geval van storing van het internet, een ander willekeurig probleem gelinkt aan communicatienetwerken, computers, het internet van onze leveranciers en hun servers.

Elke niet-voorziene hypothese binnen het huidige reglement zal behandeld worden door de Organisator, die soeverein een bindende beslissing zal nemen voor de partijen.

Artikel 10.3 – Juridische competentie

Dit wedstrijdreglement valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van blijvende onenigheid over de toepassing en/of interpretatie van het huidige reglement, en bij het uitblijven van een minnelijke schikking, zal elk geschil onderhevig zijn aan de rechtspraak van het arrondissement Brussel.

De organisator houdt zich het recht voor om eenieder die een poging tot fraude zou hebben ondernomen, gerechtelijk te vervolgen en/of van de Wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 10.4 – Geldigheid

Indien één of een deel van de bepalingen van het huidige reglement beschouwd wordt als zijnde ongeldig, zullen de andere bepalingen of delen daarvan niet aangetast worden en van toepassing blijven.

De clausule die eventueel in haar manier van formuleren nietig zou kunnen zijn, zal overigens in de mate van het mogelijke geïnterpreteerd worden op een manier die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling, zodat ze kan worden vervangen door een geldige clausule waarvan het resultaat zo nauw mogelijk aansluit bij het, via de door nietigheid aangetaste clausule, initieel door de partijen nagestreefde resultaat.

Artikel 10.5 – Klacht

Elke klacht aangaande deze Wedstrijd moet per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de Organisator worden meegedeeld binnen een termijn van tien dagen na het optreden van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de klacht.

Eens deze termijn verstreken is zal de klacht automatisch en van rechtswege, als nietig en ongeldig, en daarenboven als verjaard worden beschouwd.