Reglement voor de online Vita+ en Meli wedstrijd

Artikel 1 – Doel van het reglement

Dit reglement bepaalt alle modaliteiten voor de online Vita+ en Meli wedstrijd (hierna «de Wedstrijd» genoemd). De Wedstrijd wordt door Puratos NV en Meli NV (hierna «de Organisatoren» genoemd) georganiseerd, respectievelijk met maatschappelijke zetel te 1702 Dilbeek, Industrialaan 25, KBO nr. 0438.632.416 en met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Handelsstraat 13, KBO nr. 0411.905.847; en maakt de totale overeenkomst tussen de partijen uit.  

Artikel 2 – Wedstrijdprijs

De prijzen zijn de volgende:

  • dertig (30) geschenkmanden (inhoudende 1 Meli honingkoek met suiker 500 g, 6 x 2 sneetjes Meli honingkoek, 1 pot Meli vaste honing 250 g, 1 knijpfles Maya honing 250 g, 3 potjes Meli vaste honing 40 g, 1 pot Meli chocopasta 400 g, 8 x 1 Meli honingwafel, het boek “Zakboek voor de bijentuin”, 24 sticks van Meli honing, 3 zakjes bloemenzaad, 1 Twinings thee verpakking, 1 kaart voor 10 gratis Vita+ broden, 1 Vita+ theedoek, Vita+ postkaarten en 2 Vita+ potloden om te planten)

De winnaars zullen, één van de voorgaande prijzen kunnen winnen, hetzij:

  • één (1) geschenkmand (inhoudende 1 Meli honingkoek met suiker 500 g, 6 x 2 sneetjes Meli honingkoek, 1 pot Meli vaste honing 250 g, 1 knijpfles Maya honing 250 g, 3 potjes Meli vaste honing 40 g, 1 pot Meli chocopasta 400 g, 8 x 1 Meli honingwafel, het boek “Zakboek voor de bijentuin”, 24 sticks van Meli honing, 3 zakjes bloemenzaad, 1 Twinings thee verpakking, 1 kaart voor 10 gratis Vita+ broden, 1 Vita+ theedoek, Vita+ postkaarten en 2 Vita+ potloden om te planten)

Artikel 3 – Deelname aan de wedstrijd

Elke natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in Koninkrijk België & Groothertogdom Luxemburg en  minstens 18 jaar oud is kan aan de Wedstrijd deelnemen (hierna: de “Deelnemer”).

Alle personen die deel uitmaken van de organisatie van de Wedstrijd zijn uitgesloten van elke deelname.

Indien een minderjarige zou deelgenomen hebben aan de Wedstrijd, ondanks het feit dat dit verboden is, en indien deze een prijs zou gewonnen hebben, dan kan deze prijs hem niet toegekend worden. Deze zal, indien voorafgaand akkoord van de Organisatoren, overgedragen worden aan de ouders of één van de legale voogden. Het in ontvangst nemen van de prijs, in het laatste geval, is geldig bij bevestiging van de deelname van de minderjarige aan de Wedstrijd en bij aanvaarding van het huidige reglement, waarvan ze deel zullen uitmaken met hun eigen naam, in plaats van de minderjarige. Indien zij dit niet aanvaarden, zal de prijs aan een andere deelnemer uitgereikt worden.

Artikel 4 – Algemene opbouw van de Wedstrijd

De Wedstrijd beantwoordt aan het huidige reglement.

De Organisatoren zullen op de Vita+ Facebook pagina (https://www.facebook.com/vitaplusBE/), op de Vita+ Instagram account (https://www.instagram.com/vitaplus_be/) en op de Meli Instagram account (https://www.instagram.com/meli_honey/) enkele malen iets posten i.v.m. de Wedstrijd.

De Deelnemer wordt uitgenodigd om in reactie daarop een commentaar te posten met daarin vermeld waarom hij of zij een geschenkmand zou moeten winnen.

Artikel 5 – Duur van de Wedstrijd

De deelname aan de Wedstrijd is open vanaf 01/06/2020 tot en met 30/06/2020 middernacht.

Artikel 6 – Verloop van de Wedstrijd

Artikel 6.1 – Opbouw van de Wedstrijd

Deelname aan de Wedstrijd kan uitsluitend online gebeuren, via de Vita+ Facebook pagina (https://www.facebook.com/vitaplusBE/), de Vita+ Instagram account (https://www.instagram.com/vitaplus_be/) en de Meli Instagram account (https://www.instagram.com/meli_honey/).

De Organisatoren zullen op de Vita+ Facebook pagina (https://www.facebook.com/vitaplusBE/), op de Vita+ Instagram account (https://www.instagram.com/vitaplus_be/) en op de Meli Instagram account (https://www.instagram.com/meli_honey/) enkele malen iets posten i.v.m. de Wedstrijd.

De Deelnemer wordt uitgenodigd om in reactie daarop een commentaar te posten met daarin vermeld waarom hij of zij een geschenkmand zou moeten winnen.

Een Deelnemer mag meerdere keren deelnemen aan de Wedstrijd door meerdere keren op één bericht te reageren of door op verschillende Facebook of Instagram berichten te reageren.

Artikel 6.2 – De communicaties betreffende de Wedstrijd gebeuren uitsluitend via elektronische weg

De deelname aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend online. Het is van essentieel belang dat het Facebook of Instagram account waarmee de Deelnemer deelnam actief is en blijft, namelijk dat het effectief gebruikt wordt door de Deelnemer, zodat de Organisatoren contact met hem of haar kunnen opnemen.

De Organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien deze communicatie niet zou aankomen bij de Deelnemer, doordat het Facebook of Instagram account niet meer actief is of door elke andere technische reden zonder toedoen van de Organisatoren.

Artikel 6.3 – Aanduiding van de winnaar

In totaal zullen na afloop van de duur voor deelname aan de Wedstijd dertig (30) winnaars geselecteerd worden.

De winnaars zijn degenen die naar bevinden van de Organisatoren op de meeste originele manier hebben gereageerd op het Facebook, dan wel Instagram bericht van de Organisatoren over waarom hij of zij een geschenkmand zou moeten winnen.   

Een Deelnemer kan meerdere keren deelnemen, maar kan maximaal één (1) geschenkmand winnen.

Artikel 7 – Toekenning van de prijzen

De winnaars worden over hun winst gecontacteerd via het platform waarop ze hun winnende reactie hebben gepost. Daarenboven zullen de winnaars ook vermeld worden op de Vita+ website

Dit bericht zal de winnaars informeren over de modaliteiten voor het in ontvangst nemen van de prijs.

Alle prijzen worden aan de winnaars per post verstuurd naar het adres dat door hen aan de Organisatoren werd gecommuniceerd. Iedere Deelnemer is verantwoordelijk voor de correct verschaffen van zijn of haar gegevens.

Indien de Organisatoren binnen de week na berichtgeving aan een winnaar geen bevestiging krijgen dat hun boodschap goed ontvangen is, met melding van het adres waar naar de geschenkmand toegestuurd mag worden, zullen de Organisatoren de winnaar in de opvolgende week nog één maal proberen te bereiken. Als de Organisatoren twee weken na de herinnering nog steeds geen bericht van de winnaar hebben ontvangen, zal er een nieuwe winnaar gekozen worden.

De Organisatoren zullen geen communicatie versturen naar de verliezers.

Artikel 8 – Persoonlijke gegevens

Puratos en Meli behandelen de persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld door de Deelnemers naar aanleiding van hun deelname aan de Wedstrijd. Deze laatste zal de enige verantwoordelijke zijn.

Conform de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevenswet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy en de bepalingen van de wet van 11 maart 2003 met betrekking tot bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, zullen de Deelnemers op de hoogte gebracht worden dat hun persoonlijke gegevens opgeslagen en bewaard worden in de vooropgestelde databank van de beheerder.

Elke Deelnemer kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag geadresseerd aan Puratos Belux, Industrialaan 25, Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden, dan wel aan Meli NV, Handelsstraat 13, 8630 Veurne, of via email aan info@vita-plus.be of aan info@meli.be, om inzage te krijgen in de persoonsgegevens, en in voorkomend geval, om de verbetering en/of verwijdering van onjuiste, onvolledige en/of niet relevante gegevens te bekomen.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om in rechtstreeks contact te treden met de Deelnemers, om zo een goed verloop van de Wedstrijd te garanderen en hun de prijs op een efficiënte manier toe te kennen binnen de afgesproken termijn. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om statistische studies uit te voeren.

Indien de Deelnemer expliciet aangeduid heeft, via het inschrijvingsformulier, dat zijn of haar gegevens gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden, zoals het ontvangen van e-mails met relevante informatie over de producten en diensten van de Organisatoren, mag deze laatste de gegevens van de deelnemer gebruiken voor deze objectieven. De Deelnemer heeft echter het recht, om op elk ogenblik, deze toestemming in te trekken. Dit kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag, geadresseerd aan Puratos Belux, Industrialaan 25, Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden, dan wel aan Meli NV, Handelsstraat 13, 8630 Veurne, of via email aan info@vita-plus.be of aan info@meli.be

De Deelnemer aan de Wedstrijd geeft overigens uitdrukkelijk het recht aan de Organisatoren om zijn naam te gebruiken voor promotionele doeleinden en, als het geval zich voordoet, eveneens voor genomen foto’s tijdens de prijsuitreiking, zonder dat hun hiervoor een recht tot betaling wordt toegekend, één of ander recht of voordeel afgezien van de toegekende prijs.

Artikel 9 – Verantwoordelijkheid

De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een adreswijziging van de Deelnemer na inschrijving op de Vita+ website (account) van de Wedstrijd. De Organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de foutieve inbreng van de verschafte gegevens van de Deelnemers, zijnde een foutief of ongekend adres, e-mailadres of telefoonnummer.

De Organisatoren, hun personeel of derden op wie beroep gedaan wordt door de Organisatoren in het kader van de Wedstrijd, kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade die verband houdt met de deelname aan de Wedstrijd, rechtstreeks of onrechtstreeks, lichamelijk of niet, veroorzaakt aan personen, deelnemers of aan hun uitrusting (hardware en software), aan de winnaars, meer bepaald naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd of tijdens de prijsuitreiking. Deze ontheffing van verantwoordelijkheid geldt eveneens voor technische storingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de Wedstrijd tijdelijk, onmogelijk of zeer moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken. De Organisatoren kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eigen risico’s met betrekking tot het gebruik van internet of e-mail, en meer bepaald, hij zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor schade opgelopen door elektronische apparatuur van de Deelnemers tijdens de deelname aan de huidige Wedstrijd.

De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsfouten van de prijzen. In geval van blijvende schade van de leverancier, bijvoorbeeld in geval van faillissement, kunnen van de Organisatoren niet verwacht worden zelf de levering op zich te nemen, noch een schadevergoeding te voorzien aan de winnaar.

Aangezien de manier van communiceren uitsluitend op elektronische wijze gebeurt, is het aan de Deelnemers om het nodige te doen wat betreft de instellingen zodat de berichten van de Organisatoren niet geweigerd worden en om regelmatig hun berichten na te kijken. Sommige programma’s klasseren ongekende e-mails automatisch in deze map. De Organisatoren kunnen ook in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien, na het versturen van een bericht, door een onafhankelijke reden zonder toedoen van de Organisatoren deze zijn bestemming niet kan bereiken.

Artikel 10 – Algemeen
Artikel 10.1 – Aanvaarding van het huidige reglement

De deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement en geen enkele betwisting dienaangaande zal in beschouwing worden genomen, alsook elke beslissing genomen door de Organisatoren.

Artikel 10.2 - Wijzigingen

De Organisatoren hebben het recht om deze Wedstrijd op te schorten, te annuleren of te wijzigen zonder dat de Deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op schadevergoedingen en interesten, dit zonder aankondiging in geval van overmacht of elke andere uitzondering buiten zijn wil, met name en niet limitatief in geval van storing van het internet, een ander willekeurig probleem gelinkt aan communicatienetwerken, computers, het internet van onze leveranciers en hun servers.

Elke niet-voorziene hypothese binnen het huidige reglement zal behandeld worden door de Organisatoren, die soeverein een bindende beslissing zullen nemen voor de partijen.

Artikel 10.3 – Juridische competentie

Dit wedstrijdreglement valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van blijvende onenigheid over de toepassing en/of interpretatie van het huidige reglement, en bij het uitblijven van een minnelijke schikking, zal elk geschil onderhevig zijn aan de rechtspraak van het arrondissement Brussel.

De Organisatoren houden zich het recht voor om eenieder die een poging tot fraude zou hebben ondernomen, gerechtelijk te vervolgen en/of van de Wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 10.4 – Geldigheid

Indien één of een deel van de bepalingen van het huidige reglement beschouwd wordt als zijnde ongeldig, zullen de andere bepalingen of delen daarvan niet aangetast worden en van toepassing blijven.

De clausule die eventueel in haar manier van formuleren nietig zou kunnen zijn, zal overigens in de mate van het mogelijke geïnterpreteerd worden op een manier die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling, zodat ze kan worden vervangen door een geldige clausule waarvan het resultaat zo nauw mogelijk aansluit bij het, via de door nietigheid aangetaste clausule, initieel door de partijen nagestreefde resultaat.

Artikel 10.5 – Klacht

Elke klacht aangaande deze Wedstrijd moet per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de Organisatoren worden meegedeeld binnen een termijn van tien dagen na het optreden van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de klacht.

Eens deze termijn verstreken is zal de klacht automatisch en van rechtswege, als nietig en ongeldig, en daarenboven als verjaard worden beschouwd.

Opgemaakt te Dilbeek op 25 mei 2020.